Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966

Asiel – internationale bescherming

U bent in belgië omdat u uw land van herkomst ontvlucht bent en/of omdat u een terugkeer naar uw land van herkomst vreest: wij kunnen u bijstaan in de procedure die volgt op een verzoek tot internationale bescherming.

Concreet kan dit het volgende betekenen:

 • In het geval u een “dublin”-beslissing dreigt te ontvangen (wanneer een andere lidstaat van de europese unie verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek tot internationale bescherming) en u wettelijke redenen heeft om uw verzoek door de belgische autoriteiten te laten behandelen, sturen wij een gemotiveerde brief naar de dienst vreemdelingenzaken. In geval van weigering, kunnen we beroep aantekenen bij de raad voor vreemdelingenbetwistingen
 • We nemen de tijd om het gehoor bij de dienst vreemdelingenzaken en bij het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (cgvs) samen voor te bereiden.
 • We staan u bij tijdens het gehoor bij het cgvs
 • Indien de beslissing negatief is, overwegen we of een beroep mogelijk is en staan we u bij tijdens de beroepsprocedure en de zitting bij de rvv;
 • Indien u ons raadpleegt nadat een eerdere asielprocedure mislukte, kunnen we samen met u nagaan of er nieuwe elementen aan te brengen zijn die u toelaten om een nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen.

Detentie

Voor personen die administratief opgesloten zijn in een gesloten centrum, met het oog op hun repatriëring, kunnen wij, indien binnen de eerste dagen geconsulteerd, een vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid indienen bij de raad voor vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van de dienst vreemdelingenzaken.

De beslissing tot vasthouding kan worden aangevochten door een verzoekschrift in te dienen bij de raadkamer, en in graad van beroep, bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Studenten

We kunnen u bijstaan om een verblijfsrecht te verkrijgen als student, indien u uw hogere studies wenst aan te vatten of verder te zetten in belgië (visum, statuutwijziging en verlenging).

Nationaliteit

Wij staan u bij in de procedures die leiden tot de toekenning, verkrijging of herkrijging van de belgische nationaliteit, en in geval van een weigering, in de beroepsprocedure daartegen.

Beroepen

Afhankelijk van het soort beslissing dat u wenst aan te vechten, helpen wij u bij het indienen van een beroep bij de bevoegde rechtbank:

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Raad van State
 • Raadskamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling en Hof van Cassatie
 • Rechtbank van eerste aanleg en Hof van Beroep
 • Grondwettelijk Hof
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Gezinshereniging

Wij kunnen u bijstaan in het kader van alle mogelijke procedures met het oog op gezinshereniging, ongeacht of de persoon die zijn familie wenst te vervoegen zich reeds in belgië bevindt of nog in het buitenland verblijft.

We helpen uw aanvraag voor te bereiden indien u dat wenst en staan u indien nodig bij om een beroep in te dienen tegen een afgewezen aanvraag.

Regularisatie (humanitair en medisch)

Indien u uw verblijf in belgië wenst te regulariseren, kan een aanvraag tot medische (9ter) of humanitaire (9bis) regularisatie beoogd worden. De voorwaarden voor beide procedures zijn zeer streng. We kunnen samen met u nagaan of uw situatie aan die voorwaarden beantwoordt, alvorens een aanvraag voor te bereiden. Na het indienen van een aanvraag tot regularisatie verzekeren wij de opvolging en de actualisering ervan. We helpen u ook bij de verlenging van uw verblijfstitel, alsook om, indien een negatieve beslissing genomen wordt, eventueel een beroep in te dienen bij de raad voor vreemdelingenbetwistingen. 

Status van langdurig ingezetene

We kunnen u helpen en adviseren indien u uw tijdelijk verblijf wenst om te zetten in een permanent verblijf (langdurig verblijf – kaart d).

Werk

We kunnen u bijstaan in de procedures tot het verkrijgen van een werkvergunning (voor werknemers) of een beroepskaart (voor zelfstandigen) en om daaraan gelinkte verblijfsvergunning te verkrijgen. Bij negatieve beslissing, kan een beroep ingediend worden.

Er zijn drie soorten werkvergunningen (a, b en c), elk met hun eigen voorwaarden voor de toekenning ervan. Het verkrijgen van een beroepskaart is ook onderworpen aan een grondig onderzoek van de beoogde professionele activiteit. We kunnen u bijstaan tijdens deze procedures, alsook tijdens een eventuele beroepsprocedure bij de bevoegde regionale minister.

Visa

We kunnen u helpen (advies, tussenkomst en opvolging van het dossier) in het kader van een visumaanvraag:

 • Toeristenvisum;
 • Zakenvisum;
 • Visum om medische redenen
 • Visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of wettelijke samenwoning;
 • Visum gezinshereniging;
 • Werkvisum;

Indien u ons raadpleegt omdat uw visumaanvraag geweigerd werd, gaan wij met u de mogelijkheid na om hetzij een beroep, hetzij een nieuwe aanvraag in te dienen.