Rue Saint Quentin 3, 1000 Bruxelles
Tel. : 0032.2/3325541
Fax : 0032.2/3324966

Familierecht

Wij breiden onze activiteiten uiteraard uit tot andere rechtstakken die raken aan de rechten van personen, waaronder het familierecht (huwelijk, echtscheiding, ouderlijk gezag, huisvesting, enz.)

Internationaal privaatrecht

Personen die zich verplaatsen over landsgrenzen heen, komen regelmatig in situaties waarbij internationaal privaatrecht nodig is om te bepalen welke rechter bevoegd is, welk recht toepasselijk is en hoe de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing kan verzekerd worden. Wij kunnen u in dergelijke procedures bijstaan, evenals in procedures zoals de erkenning van een buitenlandse huwelijksakte, internationale echtscheiding, internationale adoptie, enz.

Afstamming

We kunnen u bijstaan in procedures om uw vaderschap of moederschap vast te stellen of te betwisten.

Dergelijke procedures werpen vaak vragen op van internationaal privaatrecht om te bepalen welke rechter bevoegd is, welk recht toepasselijk is en hoe de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing kan verzekerd worden.

Huwelijk en wettelijke samenwoning

Indien u wenst te huwen of wettelijk samen te wonen met uw partner, dan kunnen wij u informeren over de te nemen stappen. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken of de verklaring tot wettelijke samenwoning te registreren, kunnen we de mogelijkheid nagaan om een beroep in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg en staan wij u bij tijdens de beroepsprocedure.

We kunnen u ook bijstaan in procedures om uw buitenlands huwelijk te laten erkennen in belgië.

Nationaliteit

Wij staan u bij in de procedures die leiden tot de toekenning, verkrijging of herkrijging van de belgische nationaliteit, en in geval van een weigering, in de beroepsprocedure daartegen.

Indien u niet over een geboorteakte beschikt en het voor u onmogelijk is om een geboorteakte te verkrijgen, kunnen wij een procedure starten bij de bevoegde instanties (akte van bekendheid, homologatie of beëdigde verklaring).

Verbetering van aktes van burgerlijke stand

Indien een akte van burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte) verbeterd dient te worden, helpen wij u bij de stappen die u kunt ondernemen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. In geval van weigering, kunnen wij tussenkomen om een beroep in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

We kunnen u ook helpen bij de verbetering van gegevens die opgenomen zijn in de registers van de burgerlijke stand.